Miljøfyrtårn

Parken ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2020 og Foffa fikk da en ny oppgave som Foffas miljødyrker.

Foffa er på saken

Miljøfyrtårn

16. mars 2020 ble Foldvik Familiepark miljøfyrtårnt!! I mars 2023 ble vi resertifisert.

Foldvik Familiepark springer ut fra en gård med gode tradisjoner for å ivareta miljøet, visste du f.eks at vi i alle år bevisst har tatt vare på kløverenger i og rundt parken. Der har massevis av insekter og spesielt humler levd og formert seg. Lenger ned på siden kan du lese mer om våre miljøtiltak!

Å være en miljøfyrtårnbedrift innebærer et jevnt og trutt arbeid – et arbeid som egentlig bare fortsetter år etter år og der alle har et forbedringspotensiale. Også vi! Vi har som seg hør og bør derfor satt Foffa på saken for å hjelpe oss og han er blitt vår egen miljødyrker.

Er du klar?

Vil du hjelpe Foffa?

Foffa miljødyrker trenger hjelp av deg for å klare disse tre oppdragene, er du klar?

  1. Rundt omkring i parken er det egne søppelkasser for plast, egne søppelkasser for restavfall og egne kasser for tomme brusflasker. Klarer du å sortere riktig?
  2. På utsiden av parken har vi en egen miljøstasjon for papir, glass, metall og matavfall. Klarer du å sortere restavfallet før du kaster det og kaste disse tingene på vei hjem?
  3. Foffa miljødyrker bruker mye tid på å plukke opp søppel i parken. Kan du hjelpe han og passe på at all søppel skal legges i søppelbøttene?

I kioskene kan du få ditt eget klistremerke på at du også er en miljødyrker.

Lykke til med å hjelpe Foffa miljødyrker! 

Lunt og godt

Biovarme

I 2018 tok vi en av de største investeringene i forhold til energi og la om til biovarme. Flisfyren varmer i dag opp hele Plaskeland, de fleste bygninger og drivhuset.

FNs

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Foldvik Familiepark prøver å bidra til dette innenfor disse målene 3, 4, 5, 8, 11, 12 og 15.

 

Les mer om FN

Flisfyring

Flisfyring er det som sørger for at vannet i plaskedammen har 30 grader. Flisfyren sørger også for at vi har varme i drivhuset om vinteren, slik at kaninene og fuglene som bor der får det lunt og godt.

Drikkevann

Drikkevann kan du finne flere steder i parken. Praktiske vannkraner gjør det mulig for deg å fylle på vannflasken din slik at du ikke trenger å kjøpe en plastflaske med vann!

Kløverenger

På utsiden av parken sørger vi for å bevare vegetasjon. Dette har gården gjort i årtier! På denne måten har vi flotte kløver- og blomsterenger der humler, bier og andre insekter får næring og kan formere seg.

Kompostering

Kompost hører naturlig til på en gård og har vært en del av gårdens hverdag i flere tiår. Vi komposterer plantemateriale, dyrestrø med mer. Når høyhoppinga har gjort sin jobb så blir også den lagt i komposten på høsten!

Fugleliv

Hører du det yrende fuglelivet når du står ved inngangen til parken? Hvert år bruker vi ca en pall med fuglefrø som vi mater villfugler med. Titter du opp i trærne i parken vil du også oppdage de titalls fuglekassene som står klare til å bygge reir i.

Sykkel

La bilen stå og parker sykkelen din trygt hos oss. Ved inngangen har vi sykkelstativ der du kan parkere sykkelen. Sykler du er du i godt selskap da majoriteten av våre ansatte også sykler til parken.

Bærekraftsmål fra vår overordnede HMS

Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og god helse er viktig. Virksomheten vil derfor gjennom et HMS-system forebygge ulykker og helseskader, og skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.

Våre overordnede mål:
1. Vår bedrift ønsker en helsefremmende arbeidsplass med faglig og personlig utvikling for de ansatte.
2. I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.
3. Vi skal ta vare på virksomhetens bygninger og materiell og forhindre unødig belastning på det ytre miljø og våre produkter skal ikke skade brukerne. Vannanlegg og elektrisk anlegg skal spesielt følges opp og sjekkes i forhold til vår IK rutiner.
4. Våre produkter skal ikke skade hverken ansatte, gjester eller dyr.
5. Virksomheten skal til en hver tid ha branninstruks som samtlige ansatte skal kjenne til. Forbygging av brann inngår i vår IK og i vårt daglige arbeid.
Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Bærekraft i Foldvik Familiepark

Foldvik Familiepark har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.
(Driftstjenester, Utvikling, Salg, Service m.m).

Dette gjøres gjennom:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Foldvik Familiepark AS.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Foldvik Familiepark legger Innovasjon Norges 10 bærekraftprinsipper  (basert på FN og WTOs forståelse) til grunn for drift og videreutvikling til virksomheten.

Bevaring av natur og kultur: Parken, som i utgangspunktet var en tradisjonell bondegård, har gjennom transformasjon og utvikling bidratt til bevaring av både natur- og kulturlandskapet. Inngrep som gjøres i parken blir gjort på en bærekraftig og så skånsom måte som mulig. Det har i hele parkens levetid vært tilrettelagt for en mangfoldig flora og fauna som kløverenger for innsekter, humler og bier, annen fauna som gir mat og ly til fugler og insekter, utstrakt vintermating av fugler etc Overskudd av mat blir til dyrefor eller kompostert. Det er etablert eget flisfyringsanlegg for oppvarming av vannaktiviteter og gårdens bygningsmasse.

Styrking av sosiale verdier: Foldvik Familiepark er fylkets største arbeidsplass for ungdom under 18 år med ca 75 ansatte i 2022. Bedriften legger stor vekt på sitt samfunnsansvar gjennom å tilby ungdom arbeidserfaring som er tuftet på tillit, omsorg og ekthet. Her får ungdommene sitt første møte med arbeidslivet og hvilke rettigheter og plikter man har som arbeidstaker. Et fruktbart samarbeid med NAV Larvik i forbindelse med ansettelsesprosessen har ført til ungdommene får erfaring fra intervjusituasjon, personalhåndbok tilpasset alderstrinnet er utarbeidet, samarbeid med LOs sommerpatrulje, HMS arbeid etc gjør at ungdommene får et godt første møte med en profesjonell arbeidsgiver.

Foldvik Familiepark bidrar til at ca 400 lokale barnefamilier som trenger en ekstra håndsrekning får anledning til å oppleve parken to ganger i løpet av sommeren uten kostnad.

Foldvik Familiepark bidrar til at ca 400 lokale barnefamilier som trenger en ekstra håndsrekning får anledning til å oppleve parken to ganger i løpet av sommeren uten kostnad. Dette i tillegg til andre nasjonale bidrag til enkelte veldedige organisasjoner med barnefamilier som trenger ekstra oppmuntring.

Økonomisk levedyktighet: Foldvik Familiepark legger vekt på lokal verdiskaping og bidrar til dette gjennom innkjøp av lokale produkter og tjenester så langt dette lar seg gjøre. Lokal arbeidskraft brukes til utbygging, vedlikehold, gartnerarbeid etc. Dette har ført til at parken nå er en helårsbedrift med 3 fast ansatte. Virksomheten driver all virksomhet etter gjeldende lover og regler. Overskudd blir i stor grad pløyd tilbake i bedriften.

Se miljø- og klimarapporter

Senk skuldrene og slapp av mens barna boltrer seg

Utforsk de over 40 sunne aktivitetene vi tilbyr for barn i alle aldre. Hiv deg på, bli med på leken og skap magiske sommerminner for hele familien. Kom tett på søte gårdsdyr og se begeistringen som en sprettende kanin kan gi.